Major: Economics & Human Resource Management – National Economics University “Teachers are the ones who receive the most from lessons; true teachers are also learners.” Having had the chance to experience and engage in education both in rural and urban settings, I sense a profound hope in education—a place where children discover themselves, yet also recognize the disparities between education in different conditions. Coming to TFV was serendipitous, and choosing the LDF journey was a pivotal “turning point.” With this turning point, I hope to experience, learn, and grow alongside my students (and the child within me) on a journey of self-discovery and exploring the world.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà