Major: Philosophy (Master’s degree, Vanderbilt University), Psychology (Bachelor’s degree, Providence College) I don’t believe I’ve done or learned too much; rather, the process of learning is vast. Sometimes, just listening to other people’s stories, I realize how much I don’t know and there are moments when I find it challenging because perhaps my reservoir of experiences is still small, not large enough to confidently understand or guide anything. But the more this happens, the more I understand that I still need to observe, learn, and experience in the hope that I will learn to appreciate both hardship, pain, and joy within each story, to continue striving to grow: the stories of students and the people I will meet.

Trở thành
Nhà giáo dục tiên phong

Tham gia giảng dạy và đồng kiến tạo nền giáo dục hoàn thiện và công bằng cho mọi trẻ em Việt Nam

Đóng góp
tạo tác động

Với mỗi 300.000đ bạn sẽ giúp 1 em học sinh ở vùng biên giới, khó khăn được học tiếng Anh, STEM và Giáo dục khởi nghiệp trong 1 tháng

Hợp tác
phát triển cộng đồng

Đồng hành cùng các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và thực hiện các chương trình CSR cho cộng đồng

Phát triển
sự nghiệp

Ứng tuyển các vị trí tại Giảng dạy vì Việt Nam để phát triển sự nghiệp và cùng tạo tác động tích cực cho nền giáo dục nước nhà