Fablab và STEM – nỗ lực mới của Teach For Vietnam

Fablab và STEM – nỗ lực mới của Teach For Vietnam

Fab Lab (viết tắt của fabrication laboratory), hiểu ngắn gọn là nơi người ta làm ra các mô hình kỹ thuật (prototype) phục vụ cho đổi mới và sáng chế. Trong hệ sinh thái giáo dục lĩnh vực STEM, Fab Lab đã trở thành một yếu tố hỗ trợ đắc lực trong việc tạo ra môi trường...