Những câu hỏi quan trọng về STEM sẽ được trả lời trong bài tham luận “Chúng ta học được gì giáo dục STEM?” của GS.TSKH Đỗ Đức Thái, Thành viên Ban Phát triển CT GDPT tổng thể, Chủ biên CT môn Toán.