Fab Lab (viết tắt của fabrication laboratory), hiểu ngắn gọn là nơi người ta làm ra các mô hình kỹ thuật (prototype) phục vụ cho đổi mới và sáng chế. Trong hệ sinh thái giáo dục lĩnh vực STEM, Fab Lab đã trở thành một yếu tố hỗ trợ đắc lực trong việc tạo ra môi trường học tập giàu tính sáng tạo và thực hành tại nhiều quốc gia.