Leadership Development Fellowship

LEAD CAREERS

CHANGE LIVES

_____________________________________________________________________

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

HƯỚNG ĐẾN GIÁO DỤC HOÀN THIỆN & BÌNH ĐẲNG 

 Applications are now open:

 MARCH 2 – APRIL 15

TÌM HIỂU THÊM

THỰC TRẠNG

Đói nghèo, nhận thức yếu, thiếu sự quan tâm của giáo viên và cộng đồng, thiếu giải pháp và chính sách bền vững…

dẫn đến nhiều trẻ em không có cơ hội nhận được nền giáo dục hoàn thiện. Việc học tập còn thụ động, rập khuôn!

Số lượng giáo viên dư thừa đến năm 2020 nhưng chất lượng giáo dục vẫn còn bất cập

%

Trẻ em nghèo học hết THCS so với 80% trẻ em đến từ gia đình có thu nhập khá trở lên

%

Trẻ em dân tộc thiểu số hoàn thành THPT so với trẻ em dân tộc Kinh

Điểm tiếng Anh trung bình trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2016, thấp nhất trong tất cả các môn thi (theo thang điểm 10)

Với vấn đề phức tạp, giải pháp là cần tạo ra thật nhiều giải pháp và sáng kiến từ thật nhiều cấp, ngành nghề cùng hướng đến giáo dục, tạo nên một

HỆ SINH THÁI HỖ TRỢ GIÁO DỤC

TEACH FOR VIETNAM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN CÁC LÃNH ĐẠO TRẺ TỪ NHIỀU LĨNH VỰC

CÙNG KIẾN TẠO NÊN MỘT HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC BỀN VỮNG


Phát triển mạng lưới lãnh đạo vì nền giáo dục hoàn thiện và bình đẳng, với tầm nhìn:

“Đến năm 2050, mọi trẻ em Việt Nam sẽ nhận được nền giáo dục hoàn thiện”

CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG CHO MỌI TRẺ EM VIỆT NAM

Mọi trẻ em đều cơ cơ hội nhận được nền giáo dục tốt nhất, bất kể gia cảnh, nơi sinh sống

GIÁ TRỊ VÀ KỸ NĂNG SỐNG CẦN THIẾT TRONG THẾ KỶ 21

Mọi trẻ em sở hữu các kỹ năng cứng, và đặc biệt là các kỹ năng mềm cần thiết để thành công trong thế kỷ 21

HƯỚNG ĐẾN CUỘC SỐNG NHÂN VĂN

Mọi trẻ em biết yêu quê hương, đất nước, yêu cộng đồng, sống ý nghĩa, yêu thương mọi người

TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC MÀ FELLOW – CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI MANG LẠI

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

TẠI SAO BẠN NÊN THAM GIA

Phát triển các kỹ năng mềm và lãnh đạo trong suốt 2 năm

Thay đổi cuộc đời của rất nhiều học sinh và cộng đồng

Triển vọng nghề nghiệp và du học sau 2 năm fellowship 

HỖ TRỢ BỞI

Untitled

people@teachforvietnam.org

182 Cao Thắng,
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Copyright © 2016 Teach For VietNam.

Build a pipeline of leaders for education equity and excellence